Český červený kříž

Beroun

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství

v oblasti vedení domácnosti

Pomoc

při výchově a péči o děti

Český červený kříž a Azylový dům Berounka

Vítejte na oficiálních stránkách Oblastního spolku ČČK Beroun, sídlícího v Komunitním centru v Berouně.
Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet a zmírňovat, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování principů hnutí Červeného kříže. 

Aktuality

Ukrajina aktuálně: Červený kříž pomáhá


Pomoc ČČK v terénu na Ukrajině

Český červený kříž reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Jsme ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a podílíme se na poskytované pomoci:

 • pokračujeme za podpory MZV ČR v zajišťování zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině - celkem v první fázi jde o 3.550 traumasetů (souprav zdravotnického materiálu)
 • v druhé fázi pomoci zdravotnickým týmům Červeného kříže připravujeme další zdravotnický materiál, automobily - mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety, navigační prostředky
 • na území ČR se připravujeme na možný příchod uprchlíků z Ukrajiny, poskytuje asistenci v evakuačních vlacích ČD
 • shromažďujeme finanční prostředky na podporu financování pomoci na Ukrajině

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

QR platba na Fond Humanity ČČK

  (zvětšit)
 • KREV: o realizaci pomoci krví a krevní plazmou se zatím jedná. Nastane-li potřeba krve českých dárců, zveřejníme zde výzvu - počkejte, prosím, zda se tak stane - krev má omezenou dobu trvanlivosti!
 • Nastane-li potřeba náboru dobrovolníků pro naše aktivity, uveřejníme to zde. Stejně tak v případě eventuality materiální sbírky.

Sledujte naše stránky! Situace se stále vyvíjí. Děkujeme všem za podporu a zájem pomáhat!

Naše služby

Nabízíme tyto služby:

 • Sociální poradenství Sociální poradenství

  Zaměřuje se především na posílení vztahů s přirozeným prostředím klientů, na nalezení zaměstnání dle individuálních možností a nalezení vhodného bydlení.

 • Individuální poradenství Individuální poradenství

  Probíhá dle sestaveného individuálního plánu, směřuje k vyřešení aktuálních problémů a reintegraci ubytovaných do běžného života.

 • Ubytování Ubytování

  Je možné na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku.

 • Zprostředkování odborné pomoci Zprostředkování odborné pomoci

  Zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, psychologa, v Občanské poradně Beroun, Pedagogicko-psychologické poradně, centru Sponte aj.

 • Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství v oblasti vedení domácnosti Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství v oblasti vedení domácnosti

  Probíhá formou vytvoření podmínek pro přípravu stravy, individuální pomoci při vaření.

 • Pomoc při výchově <br>a péči o děti Pomoc při výchově
  a péči o děti

  Zahrnuje dohled nad správnou výchovou a péčí o děti, volnočasové aktivity pro děti, pomoc při umisťování dětí do školských zařízení.

 • Doprovázení Doprovázení

  Je poskytováno při jednání na úřadech a jiných institucích.

 • Možnost zapůjčení Možnost zapůjčení

  Ložního prádla, nádobí, kuchyňských a domácích spotřebičů, potřeb pro péči o děti.

 • Možnost využití Možnost využití

  Darovaného ošacení, ale i obuvi a hraček.

Máte otázky? Pochybnosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Naše cílová skupina

Jsme azylový dům pro matky s dětmi, máme dům na půl cesty. máme krizový pokoj pro ženy.
Bereme pouze ženy, ženy s dětmi, oběti domácího násilí, pouze mladistvé propuštěné z dětského domova či jiného ústavního zařízení.

Popis cílové skupiny
Matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumějí nebo nemohou samy řešit. Často jde o matky samoživitelky, matky na MD, kterým absence partnera (a dalšího příjmu) komplikuje možnost nájemního či vlastnického bydlení. Řešíme i situace domácího násilí, kdy se matky s dětmi ukrývají před agresí partnera.

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.

 

 

Azylový dům

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108/2006 Sb.

Poslání :
Azylový dům poskytuje dočasné uybtování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientce s osamostatněním, začleněním se do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko. 

Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka jsou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 financovány z dotačního programu v rámci OPZ projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji" reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Našimi pravidelnými finančními podporovateli jsou města Beroun, Králův Dvůr a Hořovice.

Dům na půl cesty

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108/2006 Sb.

Poslání:
Dům na půl cesty poskytuje dočasné ubytování a sociální služby klientům  do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.
Pracovníci DNPC pomáhají klientům zajistit plynulý přechod mezi ústavním zařízením a začleněním se do běžného života. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko-Hořovicko.

 

Našimi pravidelnými finančními podporovateli jsou města Beroun, Králův Dvůr a Hořovice.

Zájemkyně o ubytování

Pokud máte zájem o ubytování v azylovém domě/domě na půl cesty, se svými žádostmi se můžete obracet:

       Přímo na Azylový dům Berounka (tel. 311 611 724, 31 611 725) - Po-Čt-8-15.30, Pá-8-13.30
V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech na stálou službu azylového domu .

Co je nutné udělat:

1. Sepsat Žádost o přijetí do azylového domu Berounka
Žádost o poskytnutí sociální služby obsahuje:

jméno a příjmení,
důvod proč žádáte o tuto formu ubytování,
počet a věk dětí, 
kontaktní údaje (adresa, bydliště, telefon).
Následně budete zařazeni do Seznamu čekatelů.

2. K nástupu je nutné:
předložení posudku o zdravotním stavu, seznámit se s  Domácím řádem, Smlouvou o poskytnutí sociální služby a podmínkami pro přijetí, ideálně
disponovat částkou na zaplacení ubytování na dobu 1 měsíce (dávky pomůžeme vyřídit).

Naše aktivity

 • Práce s dětmi Práce s dětmi

  Přednášky o první pomoci, možnost navštěvovat zdravotní kroužek, pořádání soutěží v první pomoci.

 • Práce s dospělými Práce s dospělými

  Kurzy první pomoci, možnost zážitkového kurzu první pomoci (pro min. 10 zájemců).

 • Spolupráce se složkami IZS Spolupráce se složkami IZS

  Zajištění zdravotní asistence, pořádání certifikovaného kurzu první pomoci, spolupráce při pořádání cvičení, maskování poranění.

 • Spolupráce s firmami Spolupráce s firmami

  Příprava kurzů první pomoci v rámci BOZP, možnost zážitkového kurzu první pomoci, víkendový teambuilding, poradenská činnost v oblasti první pomoci a vybavení lékárničky

 • Zajištění zdravotních dozorů Zajištění zdravotních dozorů

  Na sportovních, kulturních, firemních akcích. Na akcích pro děti.

 • Bezplatné darování krve Bezplatné darování krve

  OS ČČK Beroun oceňuje dárce krve, kteří darují krev bez nároku na odměnu. Tuto činnost realizuje za finanční podpory města Beroun.

 • Sociální činnost Sociální činnost

  Provozování Azylového domu pro matky s dětmi – více informací v sekci Azylový dům

Facebook

Kontakty

Adresa:
Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928
266 01 Beroun

Spojení:
    Telefon: +420 311 611 724, 721 502 519  - Azylový dům
    E-mail: cckberoun@o2active.cz,
                      beroun@cervenykriz.eu
 

Ředitelka Úřadu OS ČČK:
Renáta Roubalová
Tel./fax 311 611 725
Sociální pracovnice:
Lucie Potěšilová, DiS
Tel.: 311 611 724
Zdravotní asistence
Bc.Martin Kosina
e-mail: za-cckberoun@seznam.cz